Nhà máy lô thứ 5 hỗn hợp khô đã qua sử dụng để bán