các quy trình chung được thực hiện bởi các mỏ kẽm ở zimbabwe