quặng buxit được sử dụng trong ngành công nghiệp nào