sức ép của dải phân cách từ tính xem tác động của từ tính