làm thế nào để ge Tapproval cho kế hoạch máy nghiền Tin oman