Trang bị cho người thụ hưởng quặng phốt phát Tfor Việt Nam