những tác động môi trường của việc khai thác sphalerit